Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle

Tulisijojen tyyppihyväksynnät ja vaatimukset

tulisijan-tyyppitestaus

Tulisijojen tyyppihyväksynnät ja vaatimukset ovat keskeisiä tekijöitä, kun valitaan oikeanlainen tulisija kotiin tai muuhun rakennukseen. Tyyppihyväksyntä varmistaa, että tulisija täyttää tietyt turvallisuus- ja suorituskykystandardit, jotka liittyvät muun muassa paloturvallisuuteen ja energiatehokkuuteen. Vaatimusten ymmärtäminen auttaa valitsemaan sopivan tulisijan, joka vastaa sekä lämmitystarpeita että sisustustoiveita, samalla kun varmistetaan asukkaiden turvallisuus.

Tärkeimmät Vaatimukset ja Standardit

 1. Paloturvallisuus: Paloturvallisuus on tulisijan valinnassa ensisijaisen tärkeä seikka. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (E3) määritellään vaatimukset pienille savupiipuille, mukaan lukien tulisijojen liittäminen savupiippuun, pintalämpötilat ja suojaetäisyydet​​. On tärkeää, että tulisija ja sen savupiippu on suunniteltu ja asennettu niin, että ne eivät aiheuta paloriskiä.

 2. Energiatehokkuus: Energiatehokkuus on tärkeä sekä ympäristön että käyttökustannusten kannalta. Energiatehokkaat tulisijat hyödyntävät polttoainetta tehokkaasti ja tuottavat vähemmän päästöjä.

 3. Ympäristövaatimukset: Päästörajoitukset ovat kiristyneet viime vuosina, ja monet maat, mukaan lukien Suomi, ovat asett

Kaikki takkahuoneen myymät tulisijat ovat testattuja ja hyväksyttyjä.

Vastuullisena alan suurimpana toimijana, Takkahuone myy vain tuotteita joilla on markkinoille vaaditut tyyppihyväksynnät. Tuotteidemme testihyväksynnät eivät rajoitu vain suomeen, vaan kaikilla tulisijoilla on tyyppihyväksynnät, jolloin niitä voisi myydä myös EUROOPASSA!

Tämän lisäksi, pidämme huolen myös niin päin, että Euroopasta tuotu tulisija on hyväksytty myös suomessa. Suomessa on olemassa vaatimuksia, joita ei ole missään muualla kuin Euroopassa, esimerkiksi Savuhormien T-600 luokitus.

Ecodesing:

Uusin vaatimustaso. Ecodesign-direktiivi (tai ekosuunnitteluasetus) on EU:n säädös, jonka tarkoituksena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajan. Vaikka Ecodesign keskittyy laajasti erilaisiin tuotteisiin, myös tulisijoja ja lämmityslaitteita koskevat tietyt vaatimukset. Näiden vaatimusten tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja päästöjä, edistää kestävää kehitystä ja auttaa kuluttajia säästämään energiaa ja rahaa.

Minimivaatimukset:
Häkä (CO) ≤ 1500 mg/Nm3 = 0,12 %
Hiukkaset ≤ 40 mg/Nm3
Orgaanisesti sitoutunut hiili (OGC) ≤ 120 mg/Nm3
Typen oksidit (NOx) ≤ 200 mg/Nm3
Kausittainen energiatehokkuus > 65 %

Kuvassa: Tulisijavalmistajat merkitsevät tulisijansa Ecodesing merkinnällä. Kuvassa Contura Ecodesing merkintä.

Tulisijasta täytyy löytyä Ecodesing testihyväksyntä jotta merkintää saa käyttää.

Ecodesing Contura

Energiamerkintä:

Energiamerkintä on järjestelmä, joka antaa kuluttajille selkeää ja ymmärrettävää tietoa tuotteiden, kuten tulisijojen, energiatehokkuudesta ja muista ympäristövaikutuksista. Energiamerkinnällä varustetut tulisijat, kuten kamiinat, takat ja muut lämmityslaitteet, on arvioitu ja luokiteltu niiden energiankulutuksen ja tehokkuuden perusteella. Tämä auttaa kuluttajia vertailemaan eri tuotteiden energiatehokkuutta ja valitsemaan ympäristön kannalta kestävämpiä vaihtoehtoja.

Energiamerkinnän keskeiset osat tulisijalle:

 1. Energialuokka: Energiamerkinnässä käytetään asteikkoa, joka yleensä ulottuu A+++:sta (kaikkein energiatehokkaimmat laitteet) aina G:hen (vähiten energiatehokkaat). Mitä korkeammalla kirjaimella laite on merkitty, sitä vähemmän energiaa se kuluttaa suhteessa tuottamaansa lämpömäärään.

 2. Energiankulutus: Merkinnässä ilmoitetaan laitteen vuosittainen energiankulutus kilowattitunteina (kWh). Tämä antaa kuvan siitä, kuinka paljon energiaa laite kuluttaa normaalissa käytössä vuoden aikana.

 3. Päästöt: Joissakin tapauksissa energiamerkintä voi sisältää tietoa myös laitteen päästöistä, kuten hiilidioksidin (CO2) tai muiden haitallisten aineiden päästöistä.

 4. Muut ympäristövaikutukset: Energiamerkintä voi kertoa myös muista ympäristöön liittyvistä ominaisuuksista, kuten vedenkulutuksesta tai kierrätettävyydestä, riippuen tuotteen luonteesta.

Kuvassa: La Nordica Tea Energiamerkintä

Takkahuoneen kaikki tulisijat ovat vähintään A luokan tulisijoja.

Suoritustasoilmoitus

Tulisijan suoritustasoilmoitus on dokumentti, joka tarjoaa tärkeää ja yksityiskohtaista tietoa tulisijan suorituskyvystä eri mittareiden mukaan. Se on osa CE-merkintäprosessia, joka on pakollinen useimmille Euroopassa myytäville tuotteille, tulisijat mukaan lukien. Suoritustasoilmoituksen tarkoituksena on varmistaa tuotteiden turvallisuus ja laatu sekä tarjota läpinäkyvää tietoa kuluttajille ja muille sidosryhmille.

Keskeiset sisältöalueet:

 1. Tuotetiedot: Ilmoituksessa mainitaan valmistajan nimi, osoite ja yhteystiedot sekä itse tuotteen yksilöivät tiedot, kuten mallinimi ja tyyppi.

 2. Vaadittavat suoritustasot: Dokumentissa kerrotaan, miten tulisija täyttää tietyt, ennalta määritellyt suorituskykyvaatimukset. Nämä voivat sisältää tiedot energiatehokkuudesta, päästötasoista (hiilimonoksidi, pienhiukkaset, typen oksidit ja orgaanisesti sitoutunut hiili) sekä mahdollisesti muista suorituskykyyn liittyvistä mittareista, kuten lämmöntuotosta ja hyötysuhteesta.

 3. Testausmenetelmät: Ilmoituksessa tulee myös esittää, mitä standardeja ja testausmenetelmiä on käytetty tulisijan suorituskyvyn arvioinnissa. Tämä takaa, että tiedot ovat vertailukelpoisia ja luotettavia.

 4. Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Suoritustasoilmoituksessa valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki sille asetetut olennaiset vaatimukset. Tämä sisältää viittaukset sovellettuihin direktiiveihin ja standardeihin.

 5. Turvallisuus- ja ympäristötiedot: Dokumentissa voidaan tarjota myös tietoa turvallisuusominaisuuksista ja tuotteen ympäristövaikutuksista käytön aikana.

 

Kuvassa: Nordpeis Salzburg L takan suoritustasoilmoitus suomeksi

CE hyväksyntä

CE-merkintä on Euroopan unionin vaatimus, joka osoittaa tuotteen, kuten tulisijan, täyttävän EU:n asettamat turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojelustandardit. CE-merkintä ei ole laadun merkki, vaan se on valmistajan vakuutus siitä, että tuote on testattu ja todettu vaatimustenmukaiseksi relevanttien EU-direktiivien ja asetusten kanssa. Tämä merkintä on pakollinen useimmille tuotteille, jotka myydään tai otetaan käyttöön EU:n alueella, ja se mahdollistaa näiden tuotteiden vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla.

Keskeiset näkökohdat tulisijoissa:

 1. Vaatimustenmukaisuus: CE-merkinnällä varustetun tulisijan on läpäistävä tietyt testit ja arvioinnit, jotka osoittavat tuotteen täyttävän kaikki asiaankuuluvat EU:n tekniset vaatimukset. Tähän sisältyvät esimerkiksi turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

 2. Dokumentaatio: Valmistajan on laadittava suoritustasoilmoitus (DoP, Declaration of Performance) ja tekninen dokumentaatio, joka osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden. Suoritustasoilmoitus on pidettävä saatavilla viranomaisten pyynnöstä.

 3. Vastuu: CE-merkintä edellyttää, että valmistaja, tai EU:ssa toimiva valtuutettu edustaja, ottaa täyden vastuun tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Tämä sisältää kaikki prosessin vaiheet suunnittelusta valmistukseen.

 4. Näkyvyys: CE-merkintä on sijoitettava tuotteeseen tai sen tyyppikilpeen sekä pakkaukseen ja myyntiaineistoon näkyvästi, luettavasti ja poistumattomasti. Merkintä koostuu CE-logosta ja tarvittaessa viittauksesta asiaankuuluviin direktiiveihin tai standardeihin.

 5. Seuraukset: Tuotteiden, jotka eivät täytä CE-merkinnän vaatimuksia, tuominen EU:n markkinoille tai niiden käyttöönotto on laitonta, ja siitä voi seurata seuraamuksia, kuten tuotteiden takaisinveto tai sakot.

CE-merkinnän avulla kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että heidän hankkimansa tulisijat ovat läpikäyneet perusteellisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, mikä takaa turvallisen käytön ja vähentää riskiä sekä käyttäjälle että ympäristölle.

 

Sovi myymäläkäynti asiantuntijalle